Политическа рамка „Промени Варна“

August 1, 2023

„Промени Варна“ е политическа програма за управление на морската столица в полза на хората. Тя съдържа 8 ресорни политики и 4 управленски програми, засягащи най-важните сектори на икономиката, градското и общественото устройство.  

Политическата рамка включва 6 точки, които формират нашия цялостен подход към управлението на Варна.

1. Отговорност

Искаме доверието на варненци, за да си върнем заедно смисъла на думата "община". Искаме град, в който на общинската собственост се гледа като на общо достояние, предназначено за развитието на Варна. Искаме тази собственост да спре да бъде постоянно намаляващ резерв, който се разпределя между задкулисни играчи. Искаме общите ни пари да бъдат влагани с грижата на добър стопанин, за да живеем в уреден и проспериращ град. Искаме те да не изтичат като през сито чрез раздути цени и предизвестени победители в обществените поръчки.

Даваме обещание да се водим само от обществения интерес. Да сме отговорни пред съгражданите си. Да сме способни да им обясним всяко свое управленско решение. Да се вслушваме в гласовете им. Да не се срамуваме да ги гледаме в очите и да им подаваме ръка.

За да живеем отново като общност, в град, с който можем да се гордеем.

2. Икономика и инвестиции

По-високото икономическо благосъстояние на гражданите на Варна ще бъде водещата цел на новия тип управление на града. Чрез изпълнението на нашата програма за благоустройство ще превърнем Варна в достъпен, сигурен и приветлив град. Това ще даде възможност да задържаме и привличаме най-ценния капитал в съвременната икономика - висококвалифицираните работещи хора.  Ще си сътрудничим със съседните общини в стремежа да реализираме пълноценни индустриални зони при стриктно спазване на екологичните изисквания.

Съвместно с националното правителство ще представяме възможностите на Варна пред български и чуждестранни инвеститори.  Ще реализираме естествените предимства на нашия град, привличайки инвестиции в най-успешните отрасли на българската икономика - информационни и комуникационни технологии, производство на автомобилни компоненти, леки промишлени производства. Резултат на тази политика ще бъде чувствителното увеличаване на доходите на варненци. Това ще им върне самочувствието на жители на морската столица на една европейска държава.

3. Социална политика

Солидарността с хората в нужда е отличителен елемент на развития свят, към който искаме да принадлежи нашия град. Ще осигурим равен достъп до висококачествени социални услуги според потребностите на жителите на община Варна. Ще инвестираме в грижите за възрастни хора, предвид трайната тенденция към застаряване на населението и недостатъчния капацитет на съществуващите домове.

Ще включим родителите на деца с увреждания в проектирането на специализирани площадки, от които те се нуждаят за интеграцията си. Ще обновяваме общинския жилищен фонд с цел отдаването му под социален наем на тези, които наистина се нуждаят. Апартаментите в панелни сгради, неремонтирани от построяването им, от които се състои основната част от общинския жилищен фонд, ще бъдат продадени. На тяхно място ще построим нови, модерни общински жилища, за да ги предоставим на хората, които се нуждаят от солидарността на нашето общество. Ще бъдат въведени строги правила, за да бъде спряно разхищението на публичен ресурс в полза на лица, които не се нуждаят от помощ или злоупотребяват с информация за финансовото си състояние, с цел да продължават да получават помощи.

4. Чистота и природа

Чистотата на градската среда и опазването на природните елементи в нея, са задължителни за високото качество на живот, което се стремим да постигнем в нашия град. Преливащите контейнери за смет ще останат в миналото. Варненци повече няма да чуват кмета си да се оправдава с тяхната битова култура за провалите в почистването на града: Ще използваме огромния ресурс от такса смет (над 41 млн. лева за последната година) за да осигурим безкомпромисно и навременно сметоизвозване във всички части на община Варна. Всеки, който плаща такса смет, ще има осигурен достъпен контейнер. Ще реализираме всички възможности за поставяне на подземни контейнери; ще поощряваме максимално разделното събиране на отпадъци.

Ще санкционираме и преустановим замърсяването на морската вода чрез изпускане на битови отпадъци. Ще се стремим към запазването на всяка зелена площ в града – не само чрез разширяване на парковите пространства (вж. специалната програма), но и чрез защита на междублоковите пространства и зелените пояси край пътните артерии. Контролът на животинските популации в градската среда ще бъде неразделна част от усилията ни за постигане на екологична хармония.

5. Сигурност

Сигурността за живота, личната неприкосновеност и имуществото на гражданите е неотменно изискване към условията в един проспериращ град. Местната власт има капацитет за повишаването на сигурността във Варна, който досега не е пълноценно използван. Ние ще оптимизираме дейността на звеното Общинска полиция като разширим дейността му отвъд досегашната дейност, без да дублираме дейности с държавните органи за опазване на реда.

Активно ще използваме звеното за ограничаване на достъпа на автомобили до парковите алеи. Ще засилим присъствието на служителите му в Морската градина и други чувствителни зони на града, с цел опазване на общинската собственост и предотвратяване на противообществени прояви. Ще направим пълна проверка на средствата, инвестирани от Община Варна за видеонаблюдение, за да установим причините за толкова ограниченото му приложение в града. Ще компенсираме пропуските като осигурим функциониращи камери за сигурност по ключовите места от пътната мрежа и други обществени пространства. Ще направим пълна проверка на мерките от общинския план за защита от бедствия, за да осигурим спокойствието на гражданите в свят на зачестяващи природни катаклизми.

6. Устойчив бюджет

Варна е градът с втори по големина бюджет в България - близо 800 милиона лева за 2023 г. Приходите на общината от собствени източници година след година надхвърлят заложените прогнози, защото варненци са съвестни данъкоплатци и събираемостта на данъците е над средната за страната. Но приходната част на бюджета е раздута от огромни заеми; дълговете на Варна ще надминат 150 милиона лева, без да са реализирани големи инфраструктурни обекти.

Ние ще прекратим вземането на заеми без ясна представа как да бъдат вложени в благосъстоянието на града. Ще ревизираме обстойно разходната част на бюджета и ще се освободим от всеки разход, който служи за купуване на политическо влияние. Ще спестим пари на варненци, защото водещ критерий при възлагането на обществените дейности ще бъдат разумната цена и доброто качеството, получавано срещу нея, а не собствеността на фирмата, която трябва да спечели дадена поръчка.

Ще постигнем устойчив баланс между реални приходи - собствени на общината и делегирани от държавата - и ефективни разходи, без да увеличаваме данъчната тежест върху гражданите на Варна.

Buy this Template
More Templates
Hire a professional
Make an appointment with a Webflow Professional to build a website using this template. Learn More