Култура и културно наследство – политическа програма за управление на Варна

August 1, 2023

Културата е ключ към пълноценната реализация и високото качество на живот. Чрез културните дейности се укрепва локална, национална и цивилизационна идентичност. Културното наследство, създадено от жителите на Варна през хилядолетното съществуване на града, има съществен принос в оформянето и развитието на човечеството. 

За да бъдем негови достойни пазители и продължители, ще насочим усилията си в следните 5 насоки:

1. Ясни и справедливи приоритети при финансирането на културните дейности: Българската култура функционира в условия на хронично недофинансиране от държавния бюджет. То може да бъде облекчено чрез правилни приоритети в общинския бюджет. За съжаление във Варна напоследък се случва обратното. Смятаме за недопустимо средствата в общинският бюджет, похарчени за всички музеи, художествени галерии и паметници на културата взети заедно, да са равни на средствата, които общината заделя от собствените си приходи, за да придобива и ремонтира обредни домове. Не е нормално годишните разходи за общинския зоопарк да са по-високи от тези за регионалната библиотека. Ще променим основно действащите правила на Фонд Култура в посока прозрачност, добре структурирани приоритети и обективна оценка, основана на ясни аргументи. Ще създадем тригодишен културен календар и ще приложим инструментите на тригодишната бюджетна прогноза с цел устойчиво планиране.

2. Обогатяване на културния календар в целогодишен цикъл, възстановяване и опазване на престижа на Варна като център на културни фестивали: Фестивалите на сценичните изкуства са сред най-ценните традиции в културния живот на Варна. Кулминация на първия тригодишен културен план ще бъде отбелязването през 2026 г. на стогодишнината от първия български фестивал - Народните летни музикални тържества, чийто правоприемник е международният музикален фестивал „Варненско лято“. Ще върнем славата на Варна като център на балетното изкуство, прилагайки конкретна програма за възраждане на Международния балетен конкурс. Ще запазим театралния, хоровия, фолклорния, джаз- и филмовите фестивали с тенденция да стимулираме целогодишни съпътстващи програми извън ограниченото им времетраене. Ще утвърдим мястото на Варна не само като домакин на международни събития, а и като център за развитие на съпътстващи културни и творчески индустрии. Целогодишният културен живот ще подобри достъпа на гражданите до изкуство.

3. По-добра социализация на културното наследство на града: Във Варна е открито най-старото обработено злато в света, но мястото на това откритие не може да бъде посетено. Градът е извън обсега на големите световни музеи и пътуващи изложби, посветени на световното културно наследство. Културната инфраструктура страда от сериозни липси, за чието преодоляване ще работим. Например, проектът за изграждане на библиотека е замразен, а модерна зала за опера дори не е планирана. Ще заложим в капиталовата програма повече средства за естетизация на публичните пространства. Така ще увеличим възможностите местни творци в областта на визуалните изкуства да получат повече поръчки. Чрез съкращаване на излишни разходи ще освободим повече средства за откупки, които ще обогатят фондовете на традиционните музеи и художествени галерии. Същевременно ще стимулираме новаторски експозиционни форми като зелени музеи, които комбинират културното наследство с околната среда и представят исторически и културни артефакти в парково пространство.

4. Съхраняване и възстановяване на архитектурното наследство на Варна: Архитектурата формира този културен слой, който най-непосредствено присъства в ежедневието на всеки от нас. Варна има забележително архитектурно наследство, което все по-често става жертва на меркантилен стремеж към модернизация. Ще се застъпим за навременната актуализация на списъка на сградите-паметници на културата, така че те да бъдат защитени от разрушаване или реконструкции. Ще настояваме в този списък да бъдат включвани и сгради, строени след средата на ХХ век, за да не се повтаря печалния случай с разрушаването на баня „Гъбата“. Ще поддържаме активна комуникация със собствениците на сгради-паметници на културата, нуждаещи се от реставрация, за да подсигурим навременното им възстановяване. Запазеният архитектурен облик на значителна част от градския център ще послужи за обособяването на зона за изкуство и креативност, включваща ателиета, галерии, работилници и други съоръжения. С това ще стимулираме културната и творческа активност в града.

5. Култура без култ и ура: Поставяме си за основна цел да спрем купуването на медиен комфорт посредством бюджета за култура на Община Варна. Ще прекратим порочната практика част от този бюджет да се използва за финансиране на регионални информационни издания. С освободените средства ще подкрепим литературните творци и свободното самоизразяване в местните средства за масово осведомяване, включително оперативната художествена критика.

Дългосрочната перспектива пред реформите в културната политика на община Варна е да предложим убедително аргументирана кандидатура на Варна за Европейска столица на културата през 2032 г., която да преодолее слабостите от 2019 г. и да спечели домакинството за нашия град.

Buy this Template
More Templates
Hire a professional
Make an appointment with a Webflow Professional to build a website using this template. Learn More